videocam مفاسد کارت بازرگانی از زبان ویدئویی تاکسی اقتصادی
format_quote
videocam مشکلات منطقه آزاد و تحلیل تاکسی اقتصادی
videocam ناطق نوری و مفاسد اقتصادی
videocam پرکاری و 16 ساعت کاری در روز برای ترامپ از زبان تاکسی اقتصادی
format_quote توییت آذرپیک در مورد استیضاح وزیر
mic
format_quote توییت نایب رییس اتاق بازرگانی حول سرک کشیدن به حساب های مردم